Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3827:1983 về Tài liệu thiết kế. Quy tắc ghi sửa đổi

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3827:1983 TÀI LIỆU THIẾT KẾ – QUY TẮC GHI SỬA ĐỔI System for design documentation rules of modifications   Lời nói đầu TCVN 3827:1983 thay thế TCVN 225:1966 Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3823:1983 về Tài liệu thiết kế. Các tài liệu bằng chữ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3823:1983 TÀI LIỆU THIẾT KẾ – CÁC TÀI LIỆU BẰNG CHỮ System for design documentation textual documents   Lời nói đầu Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3825:1983 về Tài liệu thiết kế. Điều kiện kỹ thuật. Quy tắc lập và trình bày

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3825:1983 TÀI LIỆU THIẾT KẾ – ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT QUY TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY System for design documentation – Technical requirements for layout and designing  Lời nói đầu TCVN 3825:1983 thay thế phần III.9 của TCVN 224:1966 Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3809:1983 về Tài liệu công nghệ – Quy tắc trình bày tài liệu đúc

Tiêu chuẩn Việt Nam TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3809 – 83 TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – QUY TẮC TRÌNH BÀY TÀI LIỆU ĐÚC. Technological documentation – Rules of making documents on casting. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc trình bày các tài liệu công nghệ đúc và chế tạo ruột: – Phiếu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3787:1983 về Rơle điện – Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3787-83 RƠ LE ĐIỆN THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Trường đại học Bách khoa Hà nội Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nhà nước Ủy ban Khoa học và...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3879:1983 về Công nghiệp dệt – Công nghệ dệt kim – Thuật ngữ và giải thích do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3879-83 CÔNG NGHIỆP DỆT – CÔNG NGHỆ DỆT KIM – THUẬT NGỮ VÀ GIẢI THÍCH Textile industry. Technology of knitted fabrics. Terminology and definitions. 1. Sản xuất dệt kim Tập hợp những quá trình sản xuất, trong đó dùng máy gia công sợi thành vải...